Home / حُرم دزده

حُرم دزده

مردم ایراج بر این اعتقادند که شب دوم بهمن ماه (حُرم دزده) به زمین می آید حرم دزده که در بعضی از نقاط کشور به نفس دزده هم معروف است به این معنی است که هوا به طور نامحسوس وآرام آرام رو به گرم شدن می نهدهمچنین در این چند روز اگر هوا نامساعد ودگرگون شود میگویند این جنگ چله ها است وچله کوچک میخواهدچله بزرگ را بیرون کند ١٠ بهمن ماه آغاز چله کوچک است همچنین مردم ایراج بر این باورند چند روز که از چله کوچک بگذرد حرم وگرما از سر کوه بالا میرود ودرآن وقت زمین گرم شده است ودرختان کم کم جان تازه ای میگیرند.و پس از اینکه حرم از سر کوه ها به در شد اگر سردی هوا شدت هم بیابد اما چون زمین گرم شده است یخبندان ایجاد نمیشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.